Compliment LISMI

El 4 de desembre de 2013 va entrar en vigor el Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Al text legislatiu es manté l’obligació de l’anterior Llei d’integració del discapacitat (LISMI), llei 13/1982 de 7 d’abril, refós dins de la ‘Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social’, que  estableix, tant per les empreses publiques com privades que tinguin més de 50 treballadors, l’obligació de contractar un 2% de treballadors amb discapacitat.

De forma excepcional les empreses poden quedar exemptes d’aquesta obligació, sempre i quan apliquin les Mesures Alternatives que permeten la inserció laboral d’una persona amb discapacitat, segons s’estableix en el RD 27/2000 de 14 de gener.

Per tal d’agilitzar i afavorir al màxim la incorporació laboral de les persones amb discapacitat, FEM-CET ofereix assessorament especialitzat, tant per la integració laboral, com per al compliment d’aquestes Mesures Alternatives, col·laborant tant en l’assessorament , la cerca de candidats de la nostra Borsa de Treball, com en la formalització i gestió amb el SOC de la documentació corresponent.

La contractació dels serveis dels Centres Especials de Treball, és una via al compliment de les Mesures Alternatives que suposa la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial en l’àmbit laboral i de compres de les empreses sense incrementar la despesa i oferint un alt nivell de qualitat.

A més, des de l’aprovació del Decret d’Alcaldia relatiu a la contractació pública responsable amb criteris socials i ambientals als contractes del sector públic de l’Ajuntament de Barcelona, en vigor des del 15 de desembre de 2014, s’ha impulsat notablement la contractació de l’Administració amb Centres Especials de Treball.