Política de Qualitat

L’ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESCLEROSI MÚLTIPLE J.M CHARCOT, entitat dedicada a l’orientació, formació i inserció laboral de persones amb discapacitat, preferentment esclerosi múltiple i d’altres discapacitats físiques i/o sensorial, posseeix un Centre Especial de Treball (en endavant FEM-CET) que entén la QUALITAT com un procés de millora continuada en la producció de les activitats i serveis que ofereix als seus clients i a les entitats col·laboradores, així com als seus treballadors, d’acord amb les seves necessitats i expectatives.

El FEM-CET assumeix els PRINCIPIS que formen la seva política de Qualitat concretats en:

Aplicar la millora contínua a l’optimització dels processos, que assegurin el compliment de la missió del FEM-CET, que és la de donar suport a les persones afectades d’esclerosi múltiple i d’altres discapacitats físiques i/o sensorials, facilitant la seva formació, professionalització i inserció laboral, en un marc de treball productiu, professional i competitiu que garanteixi una feina remunerada, amb els ajustaments personals i socials necessaris.

Inculcar en els seus empleats una vocació de servei amb l’eficàcia i l’eficiència requerides amb la finalitat de proporcionar un servei professional d’alta qualitat, amb una atenció personalitzada propera i a uns preus competitius.

Valorar la SATISFACCIO DEL CLIENT, complint les seves exigències, els terminis compromesos i en definitiva, intentant anticipar-nos a les possibles necessitats que a nivell del nostre servei li puguin sorgir.

Per tal d’assolir les nostres fites i objectius, la Direcció es compromet a realitzar tots els esforços possibles per:

Potenciar la PROTECCIÓ ACTIVA DE LA SALUT I LA SEGURETAT dels seus treballadors i de les seves instal·lacions, com a principi bàsic per al desenvolupament de l’activitat del FEM-CET, per aconseguir uns processos i operacions SEGURS, tant per a les persones de l’organització com pels clients i la societat en general.

Que el sistema compleixi tots els requisits legals vigents. L’organització assumeix el compromís de compliment dels requisits legals, normatius i altres en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, Medi Ambient, Seguretat de la informació i transparència.

Aportar els recursos humans i materials necessaris per mantenir FORMAT al personal, d’acord amb els aspectes de QUALITAT, que faciliti la seva implicació en tot el Sistema de Gestió de Qualitat.

Millorar contínuament l’eficàcia del sistema de gestió de la qualitat seguint la ISO 9001 i aconseguint que cada integrant de l’equip humà sigui un promotor de millores.

Formació Contínua necessària als treballadors, per poder disposar dels recursos i eines necessàries per desenvolupar les seves activitats laborals.

Vetllar per l’existència d’un clima laboral favorable, per desenvolupar les accions i els processos amb rigor i professionalitat.

Oferir als treballadors el servei d’ajustament personal i social, i els suports i ajuts necessaris en cada cas, per assolir una correcte adaptació socio-laboral.

Dotar a tots els nostres processos de sistemes d’avaluació i mesura que ens permetin avaluar resultats per poder millorar-los.

La direcció estableix OBJECTIUS i FITES viables, amb una periodicitat ANUAL, i realitza un seguiment d’aquests objectius i fites a través dels INDICADORS de procés.

Esperem que l’aplicació d’aquests PRINCIPIS, juntament amb el seguiment i assoliment dels objectius, ens ajudi en la consolidació del FEM-CET com una empresa líder en el seu àmbit d’actuació i amb garanties de futur. Així com l’acompliment de la nostra missió.

Veure Document Política de Qualitat